Produkty sklepu

Wszystkie produkty

 • Ovobiovita Initium

  OVOBIOVITA® Initium - jest pierwszym i jedynym na świecie preparatem zawierającym...

  199 zł
 • Urządzenie oddechowe SMART

  URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH KTÓRE PRZEDŁUŻA ŻYCIE.   Dla...

  349 zł
 • Krople TODA

  Wszystkie składniki formuły ziołowej HEARTofGOLD Formula™ są czyste...

  180 zł
 • Koenzym Q10

  Koenzym Q10 ( CoQ10 ) jest substancją podobną do witaminy i znajduje się we...

  59 zł
 • Probio - enzymy

  Enzymy odgrywają istotną rolę w naszym organizmie; pomagają rozkładać...

  69 zł
 • HEMOREND CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

    To obecnie najbardziej skuteczny, w 100% naturalny  preparat, wspierający...

  0 zł
 • CorCordium

  Ovobiovita® CorCordium to prawdziwy „miód na serce”. Preparat,...

  129 zł
 • AdVitam

  Ovobiovita® AdVitam to nowoczesny suplementem diety, którego celem jest...

  149 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Initium 8 pro

 

§ 1

[Informacje ogólne]

 1. Sklep internetowy działający pod adresem initium8pro.pl prowadzony jest przez Initium 8 Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Handlowa 3 lok. 10, 35-103 Rzeszów, NIP: 8133727886, REGON: 365446500, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649728.
 2. Kontakt:
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się z Informacją
  o przetwarzaniu danych osobowych
  oraz niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem initium8pro.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

§ 2

[Słownik pojęć]

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca - Initium 8 Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Handlowa 3 lok. 10, 35-103 Rzeszów, NIP: 8133727886, REGON: 365446500, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649728.
 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.initium8pro.pl
 1. Klient - osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca Zamówienie w Sklepie.
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu towaru) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową.
 1. Towar - Towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie
  i uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.
 2. Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.
 3. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. Koszt dostawy – koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wskazanego przez Klienta.
 5. Zamówienie – zlecenie zakupu za Cenę Towarów złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest
  w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej
  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy świadczy drogą elektroniczną usługi, mające na celu umożliwienie zawarcie i realizację Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz przesyłanie informacji handlowych.
 2. Konto - funkcjonalność strony internetowej umożliwiająca rejestracje Klienta.
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji
  a następnie kliknięciu pola „Zarejestruj się”.
 4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, dezaktywacji Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
  na adres:
 1. Koszyk - funkcjonalność strony internetowej w postaci formularza zamówienia umożliwiającej składania zamówień i zawieranie na odległość umowy sprzedaży.
 2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po potwierdzeniu wybranych / wprowadzonych danych i akceptacji Ceny wraz z kosztem dostawy poprzez klikniecie pola „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 3. Usługa Koszyka świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
  i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo
  z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 4. Newsletter - funkcjonalność strony internetowej umożliwiająca przesyłanie Klientowi informacji handlowych.
  1. Dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie Klient może poprosić
   o przesyłanie elektronicznej informacji handlowej na swój adres email [Newslettera] oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej usługi poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
  2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera nie jest warunkiem koniecznym
   do dokonania rejestracji w Sklepie i dokonania zamówienia.
  3. Usługa Newsletter ma na celu informowanie Klienta o nowych Towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep
  4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się
   z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
   w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 1. Aby korzystać ze wszystkich funkcji Sklepu internetowego, konieczne jest połączenie
  z Internetem oraz zainstalowanie przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26, Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz posiadanie poczty internetowej (e-mail).
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny
  z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje należy przesłać pocztą na adres Sprzedawcy:
  • ul. Handlowa 3 lok. 10
   35-103 Rzeszów
 1. W zgłoszeniu reklamacji winny być podane następujące informacje:
  1. imię i nazwisko lub nazwa Klienta,
  2. adres lub siedziba Klienta,
  3. inne dane kontaktowe Klienta, w szczególności adres e-mail, nr telefonu,
  4. przyczyny reklamacji
  5. sugerowany sposób załatwienia reklamacji
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji Klienta następuje niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 4

 [Informacje o przetwarzaniu danych osobowych]

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest:
  Initium 8 Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Handlowa 3 lok. 10, 35-103 Rzeszów, NIP: 8133727886, REGON: 365446500, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649728.
 2. Sklep przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres e-mail, adres - których podanie jest niezbędne do zawarcia umowy; numer NIP,  firmę - których podanie jest dobrowolne niemniej ich niepodanie uniemożliwi Sprzedawcy wystawienie faktury VAT oraz numer telefonu - których podanie jest dobrowolne niemniej ich niepodanie może utrudniać kontakt Sprzedawcy z Klientem.Celem przetwarzania danych osobowych Klientów jest realizacja umowy (w tym realizacja dostawy, realizacja prawa do odstąpienia od umowy, rozpatrzenie reklamacji, rozliczenie transakcji). W razie  zamówienia usługi Newsletter, dane przetwarzano są również w celu realizacji usługi Newsletter, z której Klient może w każdym czasie zrezygnować cofając zgodę na przetwarzania danych w tym zakresie.
 1. Podstawą prawna przetwarzania danych na potrzeby realizacji umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b, a na potrzeby usługi Newsletter jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Przekazane dane osobowe mogą być przez Sklep powierzone podmiotom zewnętrznym: operatorom pocztowym i dostawcom, operatorom transakcji płatniczych, operatorom świadczącym usługi marketingowe (tylko w przypadku zamówienia Newslettera), obsłudze księgowej, obsłudze prawnej, obsłudze IT. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do krajów lub organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres realizacji umowy, okres obowiązywania rękojmi oraz udzielonej gwarancji na towar oraz wynikający
  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowo / skarbowej.
 4. Dane osobowe nie będą profilowane.
 5. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych w tym pozyskiwania ich kopii, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
  (tj. przeniesienia danych na jego życzenie do innego administratora danych bezpośrednio przez Sklep lub za pośrednictwem Klienta).
 6. Klient ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do  organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

§ 5

[Opisy i zdjęcia Towarów]

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte
  na stronie www.initium8pro.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Klient dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie
  z rzeczywistością.

 § 6

[Ceny]

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy. Podana w sklepie wartość zamówienia obejmuje cenę powiększoną o Koszty dostawy Towaru.  
 2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy i obowiązują w chwili złożenia zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia nie ma skutku względem zamówień złożonych przed dokonaniem tych zmian.
 4. Sklep może emitować kupony rabatowe uprawniające do zniżki, do wykorzystania
  w Sklepie, które wysyłane są do Klientów pocztą elektroniczną.
 5. Kupony rabatowe mogą być jednorazowego lub wielokrotnego użytku i są ważne tylko przez określony, podany na nich okres, nie można ich łączyć z innymi rabatami. Kupony rabatowe mogą nie obejmować niektórych Towarów.
 6. Wartość kuponu rabatowego nie może być wykorzystana do zapłaty za Towary innych osób.
 7. Kwota rabatu przyznanego w formie kuponu rabatowego nie jest oprocentowana ani nie ma wartości pieniężnej wobec tego nie podlega wymianie na pieniądze.
 8. Niektóre kupony rabatowe mogą zawierać ograniczenia: minimalną lub maksymalną kwotę zamówienia.

 § 7

 [Zamówienia]

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez formularz zamówienia - Koszyk na stronie www.initium8pro.pl.
 2. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia  poprzez formularz zamówienia - Koszyk jest prawidłowe jego wypełnienie na stronie www.initium8pro.pl Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie: 
 1. nazwy, koloru, rozmiaru i ilości Towaru,
 2. imienia i nazwiska Klienta bądź odbiorcy,
 3. dokładnego adresu dostawy,
 4. numeru telefonu kontaktowego,
 5. adresu e-mail Klienta.
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Otrzymanie i przyjęcie złożonego Zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę drogą mailową, na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Klientowi zostanie przesłane w formie trwałego nośnika (cyfrowego pliku) potwierdzenie zawarcia umowy wraz z jej warunkami oraz wzór formularza reklamacji i formularza odstąpienia od umowy.
 3. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu Zamówienia, w następstwie złożonego przez Klienta Zamówienia, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną jest jednoznaczna z zawarciem w trybie ofertowym umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
 4. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. Do każdego zamówionego Towaru dołączany jest paragon lub (na wyraźne życzenie Klienta) faktura VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia lub w wiadomości mailowej należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przyjętego Zamówienia  jeżeli płatności za Towar oraz koszty dostawy nie zostaną uiszczone przez Klienta
  w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia.
 6. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania towaru do Klienta, Klient
  ma prawo anulowania lub zmiany zamówienia lub zmiany danych koniecznych
  do wystawienia faktury. Anulowanie lub zmiany Zamówienia należy zgłosić mailowo. Od chwili wysłania Towaru Klient nie może anulować lub zmienić zamówienia lub danych koniecznych do wystawiania faktury. Powyższe nie umniejsza prawu
  do zwrotu Towaru zgodnie z § 9.
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu płatności za Towar oraz koszty dostawy na konto bankowe Sprzedawcy.

 § 8

[Sposoby płatności]

 1. Płatność za Towar oraz Koszt dostawy może być dokonywana przez Klienta przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

mBank S.A. O. w Rzeszowie - rachunek nr 40 1140 2004 0000 3702 7645 6478

 1. Płatność za Towar oraz Koszty dostawy może zostać dokonana przez Klienta również za pośrednictwem serwisu płatniczego:

PayU

 1. Płacąc za Towary Klient może wykorzystywać kupon rabatowy wpisując jego kod
  w odpowiednie okno na stronie internetowej oraz klikając „zastosuj kupon”.

 § 9

[Dostawa]

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami według złożonych Zamówień za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub przesyłki Pocztą Polską S.A. Szczegółowe warunki dostaw reguluje regulamin wskazanych firm kurierskich oraz Poczty Polskiej S.A. dostępne
  na stronach internetowych poszczególnych dostawców. 
 2. Wysłanie zamówionego Towaru Klientowi jest jednoznaczne z realizacją zamówienia,
  a dostawa Towaru określa rozliczenie transakcji z Klientem.
 3. Przewidywany termin realizacji zamówienia to maksymalnie 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. W sytuacji gdy zamówiony Towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym nowym czasie dostawy i możliwości odstąpienia przez Klienta od umowy. 
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Towaru w przypadku gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego Towaru  po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki jest możliwe po dokonaniu ponownej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych
  z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

§ 10

[Zwrot towaru – dotyczy tylko klientów będących konsumentami]

 1. Zgodnie z art.  27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klientowi, który jest Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
  w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie
  przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach -
  od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza odstąpienia
  od umowy
  , który winien przesłać pocztą na adres Sprzedawcy:
  • ul. Handlowa 3 lok. 10
   35-103 Rzeszów
 3. Klient  powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Zwracając Towar Klient winien przesłać go na adres Sprzedawcy:
  • ul. Handlowa 3 lok. 10
   35-103 Rzeszów
 5. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport, powinien być kompletny.
 6. Zapłacone przez Klienta należności zostaną mu zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego Towaru i potwierdzeniu przez Sprzedawcę zasadności dokonania zwrotu, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta
  o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności
  do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu
  od umowy wskaże inny nr konta bankowego.
 8. W przypadku zwrotu Towaru, Kupujący ponosi koszt jego transportu do Sprzedawcy.
 9. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku:
  1. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
   na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. dostarczenia Towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia,
  5. W pozostałych przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§ 11

[Reklamacje]

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową (wady fizyczne
  i prawne Towaru) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa - Ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej tj. art. 556 i nn.
 2. Celem sprawnej realizacji wskazanych w Regulaminie uprawnień Klienta wynikających
  z przepisów, o których mowa w ust. 1, Klient może zareklamować wydany mu Towar stosownie do postanowień Regulaminu, w razie stwierdzenia, że zakupiony przez niego Towar ma wady.
 3. Regulamin nie dotyczy realizacji przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej danemu Towarowi przez jego producenta lub dystrybutora. W tym wypadku Klient winien postępować w sposób wynikający z karty gwarancyjnej oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji. W ramach postępowania reklamacyjnego Klient jednak winien dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została załączona do Towaru przy zakupie.
 4. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacji, który winien przesłać pocztą na adres Sprzedawcy:
  • Handlowa 3 lok. 10
   35-103 Rzeszów
 1. W zgłoszeniu reklamacji winny być podane następujące informacje:
  1. imię i nazwisko lub nazwa Klienta,
  2. adres lub siedziba Klienta,
  3. inne dane kontaktowe Klienta, w szczególności adres e-mail, nr telefonu,
  4. dane identyfikujące umowę (numer lub inne oznaczenie umowy np. numer paragonu lub faktury, data zawarcia umowy, data realizacji umowy, nazwa Towaru, ilość zakupionych sztuk, itd.),
  5. przyczyny reklamacji, w tym określenie wad w sposób umożliwiający prawidłowe i rzetelne rozpoznanie reklamacji,
  6. sugerowany sposób załatwienia reklamacji (wymiana Towaru na wolny od wad, usunięcie wad lub żądanie obniżenia ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży) oraz ewentualne podanie rachunku bankowego Klienta.
 2. Do zgłoszenia winien być załączony dowód zakupu reklamowanego Towaru, przy czym dowodem tym może być m.in. wystawiony przez Sprzedawcę paragon lub faktura VAT.
 3. Do zgłoszenia, w miarę możliwości, winny być załączone zdjęcia zakupionego Towaru,
  w tym zdjęcia dokumentujące jego wady, jak również inne dokumenty mające znaczenie dla należytego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji.
 4. W razie gdyby zgłoszenie Klienta nie zawierało jakiegokolwiek z wyżej wskazanych elementów zgłoszenia reklamacyjnego lub załączników, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem niezwłocznego uzupełnienia braków. Dotyczy to w szczególności wypadków, w których określony brak w zgłoszeniu uniemożliwia jego należyte rozpoznanie.
 5. Celem należytego rozpoznania zgłoszonej reklamacji Sprzedawca może podejmować
  z Klientem bieżący kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 6. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub
  do wykonania uprawnień Klienta wynikających ze złożonej reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę
  o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy
  na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak
  ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 7. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien być opakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport.
 8. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpoznania zgłoszonej reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie.
 9. Rozpoznanie reklamacji i decyzja Sprzedawcy w przedmiocie jej uwzględnienia następuje
  w oparciu o przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa, zwłaszcza przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
 10. Na skutek pozytywnego rozpoznania reklamacji Sprzedawca wymienia zareklamowany Towar na wolny od wad, względnie wadę usuwa, stosownie do żądania Klienta, chyba
  że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową we wskazany, wybrany przez Klienta sposób jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. Wymieniony lub naprawiony Towar zostanie wydany Klientowi niezwłocznie, w sposób,
  w miejscu i czasie ustalonym w porozumieniu z Klientem.
 12. Sprzedawca poinformuje Klienta o niemożności wymiany Towaru na wolny do wad lub usunięcia wad. Klient zachowuje prawo do odstąpienia od umowy albo żądania obniżenia ceny reklamowanego Towaru.
 13. W sytuacji złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub zgłoszenia żądania obniżenia ceny reklamowanego Towaru w warunkach innych niż określone w ust. 16, Sprzedawca może zamiast tego, stosownie do art. 560 § 1 k.c., niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunąć, chyba że dany Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 14. W razie skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient wyda Sprzedawcy zakupiony Towar w sposób, miejscu i czasie ustalonym w porozumieniu
  z Klientem.
 15. W razie skutecznego skorzystania z prawa do żądania obniżenia ceny reklamowanego, Towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę ceny w proporcji, w jakiej wartość Towaru
  z wadami pozostaje do wartości towaru bez wad.
 16. Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie rozsądne i należycie udokumentowane koszty związane z realizacją uprawnień Klienta uznanych na skutek zgłoszenia reklamacji.
 17. W ramach kosztów określonych w ust. 1 mieszczą się w szczególności koszty dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru, o ile nastąpiło to w zgodzie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 18. Zwrot ceny sprzedaży lub jej różnicy, a także innych kosztów, stosownie do niniejszego Regulaminu, nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpoznania reklamacji.
 19. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient w reklamacji wskaże inny nr konta bankowego.
 20. W razie bezzasadności reklamacji, w szczególności jeżeli Sprzedawca nie stwierdzi wady lub stwierdzi, że wada była znana Klientowi w chwili nabycia Towaru, jak również
  w przypadku nieuzupełnienia przez Klienta zgłoszenia reklamacji w stopniu umożliwiającym jej należyte rozpoznanie, Sprzedawca informuje Klienta o negatywnym rozpoznaniu zgłoszonej przez niego reklamacji.

§ 12

[Postanowienia końcowe] 

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione w niniejszym regulaminie, są opisane w pozostałych częściach serwisu
  i stanowią integralna cześć regulaminu.
 3. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, są objęte rękojmią oraz w chwili ich  dostarczenia Klientowi pozbawione są wad.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.initium8pro.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 5. Sprzedawca uprawniony jest do dokonywania zmian Regulaminu.
 6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z warunkami i Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 7. Informacje o szczególnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa danych związanych
  z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną można znaleźć w zakładce Informacje o zagrożeniach.
 8. Strona internetowa www.initium8pro.pl korzysta z plików cookies, informacje o plikach cookies można znaleźć w zakładce Polityka cookies.
 9. Niezależnie on innych uprawnień, w razie sporu ze Sprzedawcą, Klient będący konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki